Tin Tức

Các lệnh cơ bản thường dùng và 1 số lệnh mới

Lệnh cơ bản:

 

** Xem thêm hướng dẫn mở shop, train offline

 

/offhelper         Train Offline**

 

/shop wc          Mở cửa hàng Wcoin**

 

/shop pcp         Mở cửa hàng PCPoint**

 

/offshop            Mở cửa hàng Offline**

 

~~~~~~~~~~~
 

/moruong          Mở rương từ xa
 

/khoa 1234       Khóa đồ

 

/mokhoa 1234  Mở khóa đồ

 

~~~~~~~~~~~

 

/setpass 1234  Đặt mật khẩu cho pt, số có 4 chữ số

 

/vaopt 1234     Gia nhập pt, không cần chat với chủ pt, có thể vào pt từ xa

 

/nv3                  Làm nhiệm vụ

 

/post                 Chat all

 

/taymaster        Tẩy bảng Master

 

/taydiem           Tẩy point

 

/str                    Tăng STR

 

/agi                    Tăng AGI

 

/vit                     Tăng VIT

 

/ene                   Tăng ENE

 

/cmd                   Tăng CMD

 

/pkclear               Tẩy PK

 

/reset                   Reset nhân vật

 

/reset auto           Tự động Reset


*Lưu ý: reset auto vẫn giữ tác dụng khi chuyển map, thoát game, chết,....., cần gõ lại để tắt auto reset